Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau một cách cẩn thận vì việc bạn sử dụng www.starcheckin.com (sau đây gọi là 'Trang web') phải tuân theo sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau ('Điều khoản'). Bằng cách đăng ký, đăng ký, truy cập, duyệt qua hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ / chức năng nào của Trang web mà bạn đồng ý rằng bạn thuộc độ tuổi hợp pháp để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc, đã đọc, hiểu và bị ràng buộc bởi các Điều khoản (bao gồm bất kỳ hướng dẫn bổ sung và tương lai sửa đổi), bất kể cách bạn đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang web. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản, bạn không được đăng ký, truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang web của chúng tôi. Trong các Điều khoản này, các tham chiếu đến 'bạn', 'Người dùng' có nghĩa là người dùng cuối truy cập Trang web, nội dung của nó (bao gồm cả tải lên và phát trực tiếp văn bản, hình ảnh, video, âm thanh ...) và sử dụng các dịch vụ / chức năng được cung cấp qua Trang web, 'Nhà cung cấp Dịch vụ' có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập và 'chúng tôi', 'chúng tôi' và 'của chúng tôi' sẽ có nghĩa là Starcheckin Corp. (sau đây gọi là 'Starcheckin').

1. Giới thiệu

Starcheckin là chủ sở hữu hợp pháp, nhà điều hành và quản lý của Trang web cung cấp các dịch vụ / chức năng đang được sử dụng bởi Người sử dụng và do đó tất cả các quyền, lợi ích, nghĩa vụ và nghĩa vụ theo các điều khoản và điều kiện sau sẽ được tích luỹ cho lợi ích của 'Starcheckin'.
Việc sử dụng Trang web được cung cấp cho bạn với điều kiện chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong Các Điều Khoản này, cùng với bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện bởi Starcheckin theo ý riêng của mình và được đăng trên Trang web. Starcheckin bảo lưu quyền từ chối một người đăng ký trên Trang web hoặc chấm dứt đăng ký của người dùng để sử dụng Trang web và Chức năng bất cứ lúc nào mà không cần chuyển nhượng bất kỳ lý do nào.
Trang web là nền tảng để kết hợp các công ty / cá nhân tìm nội dung về các thương hiệu / chủ đề cụ thể (sau đây gọi là 'Nhãn hiệu') và người đánh giá / cá nhân sẵn sàng cung cấp nội dung về thương hiệu / chủ đề theo yêu cầu của công ty / cá nhân (sau đây gọi là 'Người đánh giá'). Hoạt động của nền tảng được giải thích theo:

Điều 1 Đồng thuận cho việc thu thập dữ liệu cá nhân

Người dùng chọn, 'Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách về Xử lý Thông tin Cá nhân' sẽ được công ty hiểu là đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân.

Điều 2 Mục đích của việc thu thập dữ liệu cá nhân

'Thông tin Cá nhân' là thông tin hoặc dữ liệu về một cá nhân nhận dạng được hoặc nhận diện được, chẳng hạn như e-mail, vv (ngay cả khi khó xác định cá nhân thông qua một thông tin, khi kết hợp với các thông tin khác, cá nhân đó có thể nhận dạng được).
Công ty không tiết lộ thông tin của người dùng mà không có sự chấp thuận trước và sử dụng các thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

Để cung cấp một dịch vụ hữu ích hơn dựa trên thông tin cá nhân. Công ty có thể đưa ra những quyết định liên quan đến phát triển dịch vụ mới và mở rộng nội dung dựa trên thông tin cá nhân thu thập được và đưa ra các nội dung tốt hơn cho người sử dụng.
Mục đích thu thập dữ liệu sau đây như sau:
Biệt hiệu / e-mail: xác định cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề dân sự, chuyển nhượng thông báo, xác nhận ý kiến cá nhân, khiếu nại quá trình, phương pháp truyền thông an toàn, cung cấp dịch vụ / sản phẩm mới, cung cấp thông tin sự kiện, vv
ID: Ngăn ngừa sử dụng trái phép của thành viên quá hạn
Các thông tin chọn lọc khác: Cung cấp các dịch vụ cá nhân
Địa chỉ IP / Ngày tham quan: Ngăn ngừa việc sử dụng trái phép bởi thành viên và ngăn ngừa sử dụng trái phép
Điều 3 Các mục thông tin cá nhân và phương pháp thu thập

Công ty thu thập thông tin thiết yếu trực tuyến khi thành viên đăng ký dịch vụ. Công ty yêu cầu tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, vv Khi tiến hành một cuộc khảo sát / sự kiện, công ty có thể yêu cầu các thông tin khác để phân tích dữ liệu và cung cấp hàng hoá miễn phí. Tuy nhiên, thông tin nhạy cảm của thành viên như (chủng tộc / nhóm dân tộc, tư tưởng / nguyên tắc, nơi sinh / nơi cư trú hợp pháp, khuynh hướng chính trị, hồ sơ hình sự, tình trạng sức khoẻ, hoạt động tình dục, vv) và khi không thể tránh khỏi, của người sử dụng. Trong mọi trường hợp, thông tin thu thập được của người dùng sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác với thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba. Khách hàng xuất bản quảng cáo hoặc Trang web được liên kết trong các thư mục khác nhau có thể thu thập thông tin cá nhân giúp xác định thành viên là một cá nhân cụ thể. Xin lưu ý rằng khi các Trang web này thu thập thông tin cá nhân về các thành viên, chính sách này về Xử lý Thông tin Cá nhân sẽ không áp dụng.

Điều 4 Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ liên tục duy trì và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để cung cấp dịch vụ, trong suốt thời hạn khi người dùng sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp. Tuy nhiên, theo các phương pháp / thủ tục nêu trong Điều 6 (Quản lý thông tin cá nhân của người dùng (đọc / chỉnh sửa / xóa, v.v.)), nếu người dùng xóa thông tin hoặc yêu cầu chấm dứt đăng ký hoặc sửa chữa một số thông tin nhất định, thông tin sẽ bị xóa từ đĩa hoàn toàn thông qua các phương pháp không cho phép tái sinh, và sẽ trở nên không sử dụng được.
Thông tin người dùng nhập sẽ được huỷ sau khi đạt được các mục đích. Tuy nhiên, địa chỉ e-mail có thể được lưu giữ trong một năm sau khi chấm dứt đăng ký tư cách thành viên để ngăn chặn việc sử dụng không hợp lý của thành viên trễ hạn. Nếu cần lưu giữ thông tin theo Luật Thương mại và các luật / quy định khác liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như trong giao dịch điện tử thì thông tin sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp này, thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích giữ lại thông tin và thời gian lưu giữ như sau:

Thoả thuận / v.v: 5 năm
Thanh toán / Cung cấp hàng hoá: 5 năm
Giải quyết khiếu nại / tranh chấp tiêu dùng: 3 năm
Biên bản xem xét dịch vụ: 3 tháng

Công ty sẽ xử lý an toàn các thông tin cá nhân của thành viên, và để tránh bị tiết lộ, sẽ áp dụng các biện pháp sau đây để phá hủy thông tin cá nhân.
Thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được xé nhỏ bằng máy hủy giấy hoặc đốt đi
Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng các tập tin điện tử sẽ bị xóa bằng cách sử dụng một phương pháp kỹ thuật đảm bảo rằng các bản ghi không thể được sao chép.

Điều 5 Chia sẻ/ Cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập

Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được theo Điều 2 (Mục đích thu thập thông tin cá nhân / mục đích sử dụng), và không có sự đồng ý trước của người sử dụng, sẽ không sử dụng nó theo những cách thức vượt quá các mục đích nói trên và không tiết lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba khác như là một nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, sau đây là những ngoại lệ:

Trường hợp có sự đồng ý trước của người dùng
Trường hợp cần tính lệ phí liên quan đến cung cấp dịch vụ
Trường hợp có vi phạm thỏa thuận sử dụng / hợp đồng dịch vụ thành viên hoặc vi phạm các nguyên tắc quản lý theo quy định tại trang chủ
Trường hợp thông qua việc sử dụng dịch vụ, thiệt hại về tinh thần / vật chất gây ra cho bên thứ ba và thông tin cá nhân phải được tiết lộ để giải quyết vấn đề một cách hợp pháp
Khi có thể xác định được rằng cần phải làm như vậy theo các luật / quy định khác (ví dụ: nơi cơ quan chính phủ / cơ quan điều tra đã đưa ra yêu cầu, phù hợp với luật / quy định có liên quan)
Trường hợp khách hàng / nhà thầu phụ / cơ sở nghiên cứu cung cấp cho mục đích xác định cá nhân để thống kê, nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu thị trường
Trường hợp thông tin được cung cấp cho các trung tâm khách hàng hoặc các tổ chức liên quan khác để giải quyết khiếu nại, yêu cầu (dân sự), v.v ...
Trường hợp thông tin được cung cấp cho một tổ chức đã được ký gửi cho mục đích của sự kiện / trúng xổ số, vv, và loại thông tin, mục đích, thời hạn sử dụng được chỉ ra và có sự cho phép từ khách hàng (để biết thêm thông tin về lô hàng, xin vui lòng nhìn vào 'thông tin trung tâm khách hàng'

Hơn nữa, công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng để phát triển công nghệ hoặc để cung cấp các dịch vụ tốt hơn. Trong trường hợp này, công ty sẽ, trước khi chia sẻ thông tin, cho biết ai sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho (tổ chức / nhóm), tại sao cần thông tin, cho đến khi cần thông tin và cách thức bảo vệ / quản lý, và phê duyệt sẽ được yêu cầu, và nếu không có sự chấp thuận, không có thông tin bổ sung sẽ được thu thập và cũng không được chia sẻ.
Trong việc gửi quảng cáo cho những người dùng tập trung vào một nhóm / giới tính đặc biệt, thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho cá nhân / công ty yêu cầu quảng cáo và ngay cả khi thông tin được yêu cầu về nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường, thông tin sẽ được được cung cấp theo cách mà không thể xác định cá nhân cụ thể.

Điều 6 Quản lý thông tin cá nhân của người dùng (đọc / chỉnh sửa / xóa, v.v ...)

Người dùng có thể xem / điều chỉnh bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình như đã đăng ký trên trang web dịch vụ và có thể yêu cầu chấm dứt đăng ký. Để truy cập / điều chỉnh bất kỳ thông tin cá nhân nào, người dùng có thể thực hiện bằng cách nhập ID / mật khẩu và đăng nhập và người dùng có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào ngoại trừ ID và tên.
Hơn nữa, nếu người dùng đã mất mật khẩu của mình, anh ta có thể nhấp vào 'tìm mật khẩu' ở cuối trang đăng nhập và làm theo hướng dẫn của trung tâm khách hàng và nhập thông tin cá nhân cần thiết cho việc truy xuất mật khẩu và nhận mật khẩu tạm thời hoặc là một e-mail / SMS, hoặc thay đổi mật khẩu ngay lập tức.
Để chấm dứt đăng ký, người dùng có thể chọn 'rút khỏi hội viên' từ 'trang thay đổi thông tin cá nhân' và thực hiện theo các hướng dẫn bằng các câu hỏi đã chọn, và nhấp vào 'Có, rút lại tư cách thành viên của tôi', điều này sẽ dẫn đến việc xác nhận bản thân, .
Người dùng có thể yêu cầu chấm dứt đăng ký / sử dụng liên quan đến ID, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là hạn chế tất cả các dịch vụ và chỉ đề cập đến các dịch vụ yêu cầu đăng nhập.
Công ty, theo yêu cầu của người dùng không thể đọc / sử dụng bất kỳ thông tin nào đã bị chấm dứt / xóa, và tuân theo Điều 4 (Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân).

Điều 7 Thông tin về quản lý cookie

Dịch vụ lưu và truy xuất thông tin cá nhân của người dùng ('cookie') để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh. Cookie đề cập đến một lượng nhỏ thông tin mà HTTP gửi trình duyệt máy tính của người dùng và điều này thường được lưu trong ổ cứng máy tính của người dùng. Sau khi người dùng truy cập dịch vụ và đăng nhập để sử dụng các dịch vụ thành viên, họ phải bật cookie. Dịch vụ tìm ra thông tin về ID để cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho người dùng.
Mặc dù cookie xác định máy tính của người dùng, nhưng nó không xác định người dùng là một cá nhân nhất định.
Thông tin được lưu trên cookie sẽ là ID, quyền truy cập bảo mật, máy chủ / trang web mà người dùng truy cập, loại truy cập và loại sử dụng, lượng người dùng, v.v ... và phân tích cookie này sẽ cung cấp dịch vụ thuận tiện hơn và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng.
Người dùng có thể chọn sử dụng / không sử dụng cookie.
Cookie có thể được cho phép thông qua các tùy chọn trình duyệt web và người dùng có thể đặt nó để bất cứ khi nào cookie được lưu, yêu cầu xác nhận và người dùng có thể từ chối lưu cookie.
Tuy nhiên, khi lưu cookie bị từ chối, một phần của các dịch vụ yêu cầu đăng nhập sẽ bị hạn chế.

Điều 8 Các biện pháp công nghệ / quản lý liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty, trong việc xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng, sử dụng các biện pháp công nghệ sau đây để ngăn ngừa mất mát, trộm cắp, tiết lộ, giả mạo, hư hỏng.
Thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ toàn diện thông qua mật khẩu.
ID và mật khẩu của thành viên chỉ được biết bởi người đó và việc kiểm tra hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mật khẩu chỉ có thể được thực hiện bởi thành viên trực tiếp. Do đó, bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác.
Đặc biệt là trường hợp bạn đã đăng nhập bằng máy tính dùng chung ở nơi công cộng (công ty, trường học, thư viện, phòng internet, v.v ..) để ngăn người khác truy cập thông tin cá nhân của bạn.
Công ty thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị tiết lộ hoặc bị hư hỏng do hacker hoặc virus máy tính.
Để tránh thiệt hại về thông tin cá nhân, công ty thường xuyên sao lưu thông tin và sử dụng chương trình vắc xin cập nhật nhất để ngăn ngừa sự tiết lộ / thiệt hại và thông qua giao tiếp mã hóa, cho phép truyền tải thông tin cá nhân an toàn. Và thông qua tường lửa ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài và nỗ lực để có tất cả các kỹ năng công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân một cách có hệ thống.
Chỉ có Ban Bảo mật Thông tin cá nhân mới xử lý thông tin cá nhân và mật khẩu riêng được gia hạn thường xuyên cho mục đích này cũng như cung cấp cho ngành giáo dục để tăng cường chính sách xử lý thông tin cá nhân.
Thông qua tổ chức quản lý thông tin cá nhân tại chỗ, v.v ... có thể kiểm tra chính sách xử lý thông tin cá nhân và các vấn đề thực thi pháp luật với nhân viên liên quan và nếu có vấn đề được xác định liên quan đến việc tuân thủ, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng vấn đề được sửa chữa ngay. Tuy nhiên, khi vấn đề xảy ra do sơ suất của người sử dụng, hoặc do những vấn đề của Internet, ID hoặc mật khẩu đã được tiết lộ, công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 9 Gửi hàng

Công ty có thể ủy thác xử lý thông tin cá nhân cho một công ty chuyên chở hàng để làm việc hiệu quả hơn. Khi gửi xử lý thông tin cá nhân, thông báo sẽ được trao cho người dùng. Việc bảo vệ thông tin cá nhân, thỏa thuận giữ bí mật liên quan đến thông tin cá nhân và thỏa thuận rõ ràng quy định cấm tiết lộ thông tin cho bên thứ ba cũng đặt ra hướng dẫn rõ ràng về phân chia trách nhiệm của chúng tôi sẽ được bảo lưu trong bản in hoặc bản sao điện tử trong hợp đồng vận chuyển.

Điều 10 (Tên / thông tin liên lạc của ban Bảo mật Thông tin cá nhân)

Công ty thực hiện những nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng bạn sử dụng thông tin tốt một cách an toàn. Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, công ty có một nhân viên bảo mật chính.
Trách nhiệm giữ mật khẩu và an toàn cho ID nằm ở người dùng.
Công ty không bao giờ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu của mình, vì vậy hãy cẩn thận để đảm bảo rằng mật khẩu của bạn không được tiết lộ cho bên thứ ba.
Đặc biệt, bạn phải thận trọng khi đi làm trực tuyến ở nơi công cộng như được nêu trong Điều 8 (Các biện pháp công nghệ / quản lý liên quan đến thông tin cá nhân).
Công ty đã chỉ định cá nhân sau đây làm Nhân Viên Bảo Mật để giải quyết các ý kiến / khiếu nại, và các chi tiết liên lạc của viên chức như sau:

Giám đốc Bảo mật Quyền riêng tư: Nguyen Hoang Du
E-mail: du@starcheckin.com
Điện thoại: +84 929 697 699
Điều 11 Trung tâm khách hàng

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, công ty có một trung tâm khách hàng. Công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các vấn đề xử lý dân sự trong phạm vi yêu cầu.
Hơn nữa, công ty đã có bản thảo và bản sao điện tử, quan sát các hướng dẫn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân của nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân, thoả thuận bí mật về thông tin cá nhân và thỏa thuận rõ ràng quy định cấm tiết lộ thông tin cho bên thứ ba cũng đặt ra những hướng dẫn rõ ràng của chúng tôi về phân chia trách nhiệm. Các chi tiết / thông tin liên lạc của trung tâm khách hàng như sau:

Giờ làm việc: 09: 30 ~ 18: 30 (các ngày trong tuần), (không mở vào các ngày Thứ 7 / Chủ nhật và các ngày lễ khác)
Điện thoại: +84 929 697 699
Fax: +84 929 697 699
Địa chỉ email: contact@starcheckin.com
Các yêu cầu khác: sử dụng các yêu cầu dịch vụ trong trang web
Điều 12 Nhiệm vụ thông báo

Trường hợp thay đổi / xóa / bổ sung được thực hiện theo Chính sách xử lý thông tin cá nhân, sẽ được thông báo trên Trang web ít nhất trước 7 ngày kể từ ngày thay đổi. Chính sách này sẽ áp dụng từ năm 2012.10.23.